นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

educational-supervision