นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.ทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์  หมู่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Built Process