นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.บ้านตะเเบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Built Process