นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

Built Process