ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยมี นายอรุณ หนูขาว นำทีมมรส. ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม ระยะที่1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การพัฒนาห้องสมุดและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชยแดนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และห้องสมุดที่เพียงพอเหมาะสม ครูสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป และการคำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและให้ครูประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ  รายงาน/รูปภาพ

Blog Attachment