นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

– โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านกอเตย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หมู่ที่11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

Built Process