ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ บ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
จัดตั้งขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องสถานที่เรียนของบุตรหลานที่ครบเกณฑ์บังคับต้องเข้าเรียน ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ ๕ กิโลเมตร ประกอบกับเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกมีลำคลองตัดผ่านถนน ๓ จุด จึงมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน จำนวน ๑๕ ไร่ ประชาชนในหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งตะโก ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นมา ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๒๑ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน และทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เพื่อขอเปิดเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการฯ จึงได้จัดส่งครูเข้าไปทำการสอน จำนวน ๓ นาย โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่