ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

 

ปรัชญา

“สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง”

 

วิสัยทัศน์

 

 

 

พันธ์กิจ

1.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ
2.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในอาณาบริเวณชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
3.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
4.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
7. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี