วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยมี นายอรุณ หนูขาว พร้อมคณะนำทีมมรส. และมี พ.ต.ต.เรืองเดช เพียรชนะ นำทีม กก.ตชด.41 ลงพื้นที่นิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านคลองวาย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางสาวสุนทรี แซ่บ่าง อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งมี ครู ปฐมวัย 1 คนนักเรียน 27 คน

ด้าน ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ และ ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการการนิเทศการศึกษาระดับประถม ชั้นปีที่ 1-6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2563 ซึ่งครูได้นำมาใช้ในการสอนตามสาระรายวิชาต่างๆ

ด้าน นางวรรนภา ทองสมสี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ได้ดำเนินการการนิเทศห้องสมุดโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งห้องโรงเรียนได้เปิดให้บริการ แก่ นักเรียน ครู ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป