รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอพระแสง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตำบล 7 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอพระแสง แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อยู่ห่างจากอำเภอพระแสงไปทางทิศตะวันตก 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างไปทางทิศใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 113 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ………………………………
            ทิศใต้ ติดต่อกับ …………………………….
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ………………………..
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ……………………………
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ……………….ตารางกิโลเมตร หรือ …………………………. ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นที่ราบเชิงภูเขา มีคลองอิปันไหลผ่าน และมีสระแก้ว (สระน้ำ) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพระแสง
     สภาพภูมิอากาศ :
     ประชากร : มีประชากรทั้งสิ้น 14,608 คน จำนวน 14 หมู่บ้าน