รร.ตชด.บ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอไชยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 54 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตำบล 7 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอไชยา พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์ พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก มีพื้นที่ในประมาณ 474.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 296,643.75 ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ของ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการทำการเกษตร เช่น สวนเงาะ ทุเรียน ยางพารา
     สภาพภูมิอากาศ : ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการ ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
     ประชากร : ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 9,250 คน แยกเป็น ชาย 4,731 คน หญิง 4,519 คน และมีประชากรแฝงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย 20 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราเพิ่มของประชากร ร้อยละ 0.72