รร.บ้านคลองวาย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอวิภาวดี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 31 หมู่บ้าน 2 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอวิภาวดี   ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ  อุทยานแก่งกรุง  น้ำตกสูงวิภาวดี   มหานทีคลองยัน   ศูนย์พระราชทานศิลาปาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอไชยา และอำเภอท่าฉาง 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าฉาง และอำเภอพุนพิน
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง และอำเภอบ้านตาขุน  
           ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตะกุกใต้ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 377 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   235,625   ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : พื้นที่ตำบลตะกุกเหนือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา และเนินดินสูงๆ ต่ำ ๆ สภาพทั่วไปเป็นป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 92 ประมาณ 60% จัดเป็นเขตนิคมสหกรณ์   ท่าฉาง ประมาณ 20% เป็นสวนผลไม้และที่อยู่อาศัย ประมาณ 20% มีลำน้ำคลองยันไหลผ่านพื้นที่เป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร
     สภาพภูมิอากาศ :  
     ประชากร : ประชากรในตำบลตะกุกเหนือ มีอาชีพ ทำสวน ร้อยละ 61.45 กำลังศึกษา ร้อยละ 24.65 รับจ้างร้อยละ 4.37 ไม่มีอาชีพร้อยละ 3.82 ค้าขายร้อยละ 2.04 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐร้อยละ 1.97 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 1.71