ร.ร.ตชด.บ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอท่าชนะ” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 82 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 6 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอท่าชนะ “หอยขาวอร่อยดี คันธุลีทุเรียนเด็ด หาดสำเร็จเที่ยวสบาย ท่ากระจายผ้าไหมงาม เลื่องลือนามระกำหวาน ไหว้อังคารพุทธทาส ชมธรรมชาติเขาประสงค์ ลืมไม่ลง… ท่าชนะ”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าชนะไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 84 กิโลเมตร พิกัด NL 1350 – 6005 โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
           ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คันธุลี
           ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.สมองทอง และอบต.ประสงค์
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ท่าชนะ
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บางหิน อำเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 223.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 139,457.29 ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา, ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ และป็นที่ราบสูงและป่าเขาเหมาะแก่การทำสวน เช่น สวนยางพารา, สวนปาล์มน้ำมัน, สวนกาแฟและสวนผลไม้
     สภาพภูมิอากาศ :
     ประชากร : ตำบลคลองพามีมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,518 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 8,134 คน แบ่งเป็น ชาย 4,127 คน   หญิง 4,007 คน มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 36.46 คน/ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงกระจายอยู่ในเขตพื้นตำบลคลองพา โดยเข้ามารับจ้างเป็นคนงานในสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน