ร.ร.ตชด.บ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอพะโต๊ะ” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 4 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอพะโต๊ะ : “พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 125 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระนองประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพะโต๊ะ ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านนาและตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเทพาและตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลราชกรูดและตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 99 ตารางกิโลเมตร หรือ 168,740.79 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นป่าต้นน้ำลำธาร จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านแหล่งน้ำที่มีห้วย ลำธาร คลองจำนวนมาก และด้านสภาพดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และมีแร่ใต้ดินจำนวนมาก โดยเฉพาะแร่ดีบุก ในอดีตจึงเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกที่สำคัญแหล่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร แต่ปัจจุบันแร่ดีบุกลดน้อยลงมากจึงไม่มีการทำเหมืองแร่ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 จึงมีอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำสวนสวนปาล์ม สวนยาง ผลไม้ สวนกาแฟ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศ :
ประชากร : มีประชากรทั้งสิ้น 5,028 คน แยกเป็นชาย 2,573 คน หญิง 2,455 คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,199 ครัวเรือน