รร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอหลังสวน” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 140 หมู่บ้าน 3 เทศบาลตำบล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของหลังสวน “หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ”

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นตำบลหนึ่งใน13 ตำบลของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวน ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 13.50 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งตะโก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังตะกอ และ ตำบลแหลมทราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางน้ำจืด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอทุ่งตะโก และ ตำบลวังตะกอ
เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 81.403 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,876.875 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 23,113 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเป็นเนินเขาเล็กน้อยและภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ประกอบไปด้วยสวนผลไม้และไม้ผลทางการเกษตร ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่สูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย จึงใช้เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทปาล์มน้ำมันและยางพารา
สภาพภูมิอากาศ :
ประชากร : จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,982 ครัวเรือน ประชากร
ชาย 3,978 คน หญิง 4,077 คน รวม 8,055 คน