รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
     ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอสวี” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตำบล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอสวี : “พระธาตุเก่าแก่ กาแฟเลิศล้ำ ระกำหวานดี สตรีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ เที่ยวรอบหมู่เกาะสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลครน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวี ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร โยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวิสัยใต้
            ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวิสัยใต้ เเละตำบลปากเเพรก
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวี เเละตำบลทุ่งระยะ 
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลครน มีเนื้อที่ประมาณ 131.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,018.75
     ลักษณะภูมิประเทศ :
     สภาพภูมิอากาศ :  
     ประชากร : มีประชากรทั้งสิ้น 9,088 คน แยกเป็น ชาย 4,603 คน หญิง 4,485 คน จำนวน 2,768 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 69.25 คน / ตารางกิโลเมตร