รร.ตชด.บ้านพันวาล และรร.ตชด.สันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
     ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอท่าแซะ” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตำบล 10 องค์การบริหารส่วนตำบล

คำขวัญของอำเภอท่าแซะ : “พ่อตาหินช้างเรืองเดช เข้าเขตประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมถ้ำเก่าแก่ แหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม น้ำตกงามธรรมชาติ แดนยุทธศาสตร์ 491

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
     ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
          ทิศเหนือ ติดกับ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
             ทิศใต้ ติดกับ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
          ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
          ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 391,2632 ตารางกิโลเมตร มีประมาณ 243,537 ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นที่ราบมีคลองรับร่อไหลผ่านตลอดปี มีภูเขาตะนาวศรีอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นพรมแดน
     สภาพภูมิอากาศ :  
     ประชากร :